■Admiral Yi sun-ain
■세계속의 영웅, 이순신장군

■Admiral Yi Sun-shin of the 21st century
■21세기 이순신 장군, 바로 당신입니다!

■Admiral Yi Sun-shin
■Trip to Hansando island