THE V@NK (องค์กรเครือข่ายอาสาสมัครแห่งเกาหลี):

ยินดีต้อนรับสู่ “ทูตไซเบอร์” องค์กรเครือข่ายอาสาสมัครแห่งเกาหลี (VANK).

เราขอเล่าให้คุณที่เป็นผู้เยี่ยมชมรายแรกๆทราบก่อนว่า VANK เริ่มต้นและเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร และจะพัฒนา ต่อไปเรื่อยๆจากเรื่องราวของ VANK คุณคงเห็นได้ว่าความฝันของคนหนึ่งคนได้กลายมาเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร และของประเทศในที่สุดได้อย่างไร ผู้เยี่ยมชมรายแรกๆจะทราบเรื่องของ VANK เรื่องวิสัยทัศน์ข องประเทศและ เรื่องที่ไกลกว่านั้นได้โดยการทำกิจการรมหลากหลายกิจกรรมกับ VANK

ดังเช่นที่พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า “เมล็ดมัสตาร์ดเล็กนัก แต่กลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่และแหล่งพักพิงของนก ได้อาศัยกิ่งก้าน” การเติบโตของ VANK มี 6 ขั้นด้วยกันดังต่อไปนี้: เมล็ด→ หยั่งราก → แตกหน่อ → แผ่กิ่งก้านสาขา → ผลิใบ → แหล่งอาศัยของนก

คุณอยากรู้ไหมว่าเมล็ดเล็กๆของ VANK กลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างไร เอาล่ะ มาพูดถึงขั้นตอนการเติบโต ทั้ง 6 ของ VANK กันดีกว่า

เรื่องราวของ VANK (องค์กรเครือข่ายอาสาสมัครแห่งเกาหลี)

เมล็ดพันธุ์
เริ่มต้นจากชายหนุ่มแลกเปลี่ยนอีเมล์กับเพื่อนชาวต่างชาติ ชายหนุ่มแนะนำประเทศเกาหลีให้เพื่อนต่างชาติได้ รู้จักและต้องตกใจกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่เพื่อนของเขาได้รับมา เพื่อนของเขาได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีที่บิดเบือน เพื่อนคนนี้จึงอยากทราบเรื่องราวที่แท้จริงของประเทศเกาหลีและอยาก เดินทางมาประเทศเกาหลี ชายหนุ่มเห็นดังนั้นจึงเริ่มทำเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ขึ้นเพื่อ แนะนำเกาหลีให้ชาวต่างชาติรู้จัก

นอกจากนี้ หนุ่มเกาหลีคนนี้ยังพบข้อบกพร่องและผิดพลาดมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และอาณาเขตประเทศเกาหลีในตำราเรียน และแผนที่โลกของเพื่อนทางจดหมายคนนี้ของเขา ดังนั้นเขาจึงเขียนบทความคัดค้านส่งไปยัง บริษัทสำนักพิมพ์ตำราเรียนต่างชาติที่ม ีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องนั้นๆเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศเกาหลี และนี่คือประวัติความเป็นมาขององค์กรเครือข่ายอาสาสมัครแห่งเกาหลี (VANK) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)

“เมล็ดมัสตาร์ดเล็กนัก แต่กลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่และแหล่งพักพิงของนกได้อาศัยกิ่งก้าน

หยั่งราก
VANK เริ่มหยั่งรากและมีความฝันที่จะเป็น ศูนย์กลางแห่งเอเชีย ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ!

สาธารณรัฐเกาหลีแบ่งปันความฝันและมิตรภาพร่วมกันกับทุกคนทั่วโลก! VANK หวังให้เกาหลีเป็นศูนย์กลางแห่ง เอเชีย ประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจเพื่อจะสามารถแบ่งปันความมั่งคั่งนี้กับ ผู้คนทั่วโลก อีกทั้งยังหวังให้เกาหลีเป็นประเทศที่มีจิตใจดีและเป็นที่รักของทั่วโลกด้วยวิสัยทัศน์และมิตรภาพ ที่มีต่อทุกคนทั่วโลก VANK พยายามอย่างสุดความที่จะทำให้วิสัยทัศน์เหล่านี้เป็นจริง

VANK ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยรู้สึกถึงภาระหน้าที่และอุทิศตนเพื่อทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จ
VANK มีภารกิจเหล่านี้ตามมา ประการแรก ช่วยให้ชาวต่างชาติกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกเปลี่ยนภาพลักษณ์และ ความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ประการที่สอง ช่วยให้คนเกาหลีกว่า 6.5 ล้านคนที่กระจัดกระจายอยู่ กลายเป็นหนึ่งเดียว สุดท้าย ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้คนเกาหลีกว่า 70 ล้านคนทำฝันและวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง เราปรารถนาให้วิสัยทัศน์และภารกิจของ VANK หยั่งรากลึกและแผ่ขยายออกไป...

แตกหน่อ
การฝึกอบรมทูตไซเบอร์ผู้เปรียบเสมือนหน่ออ่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นกิจกรรมหลักของ VANK จวบจน ปัจจุบัน VANKได้สร้างทูตไซเบอร์ขึ้นมามากมาย และกำลังแผ่ขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมที่ รวดเร็วกว่า ทูตของเราสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติในขั้นต้นโดยการแลกเปลี่ยนจดหมาย แบ่งปันฝันและ วิสัยทัศน์ร่วมกันก่อนเผยแพร่ประเทศเกาหลี ความเชื่อใจและมิตรภาพช่วยทูตของเราในการแนะนำประเทศ เกาหลีและหมู่บ้านให้กับเพื่อนชาวต่างชาติได้รู้จัก อันที่จริงความเชื่อใจและมิตรภาพนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง ในหมู่เพื่อนชาวต่างชาติมากมาย

เพื่อนๆเริ่มกระตือรือร้นที่จะรู้จักประเทศเกาหลีและศึกษาภาษาเกาหลีโดยใช้พจนานุกรมภาษาเกาหลี บางคน กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคัดเลือกทำงานด้านพิธีการฑูตที่สถานทูตเกาหลี นอกจากนี้ ชาวต่างชาติบางคนส่ง จดหมายไปยังสำนักพิมพ์ต่างชาติเพื่อผลักดันให้แก้คำกล่าวที่ผิดๆจาก "ทะเลแห่งญี่ปุ่น” เป็น"ทะเลตะวันออก"

พวกเขาทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าประเทศเกาหลีเป็นประเทศของเพื่อนของเขา VANK ตระหนักว่าทั้งหมดที่เรา ต้องการไม่ใช่เพื่อแสดงการโอ้อวดทัศนคติของชาวเกาหลี แต่ต้องการเพียงความจริงใจและความซื่อสัตย์ใน การประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลีให้ทั่วโลกได้รู้จัก

เกาหลี ดินแดนของเพื่อนของฉัน
VANK ทราบดีว่าการประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลีให้เพื่อนต่างชาติเข้าใจต้องใช้เวลาและความอุตสาหะ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าความรัก ความปิติยินดี ความดีงาม คุณธรรม ความพยายาม มานะ อุตสาหะและ ความจริงใจสามารถเปลี่ยนแปลงเกาหลีให้ไปสู่ “ดินแดนของเพื่อนของฉัน” ได้ในท้ายที่สุด ไม่ว่าใคร ไม่ว่าเชื้อชาติไหน อายุเท่าไหร่ เพศอะไรหรือแม้แต่ระดับทักษะภาษาต่างประเทศระดับใดก็สามารถเป็น ส่วนหนึ่งของทูตไซเบอร์ของ VANK ได้หลังผ่านการฝึกอบรม 14 ขั้นตอนนี้

หลักสูตรการฝึกอบรมทูตไซเบอร์ 14 ขั้นตอน
รวบรวมข้อมูลประชาสัมพันธ์เกาหล ี→ แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษและแนะนำประเทศเกาหลี → ประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลีผ่านอีเมล ์→ ประชา สัมพันธ์ประเทศเกาหลีในห้องสนทนาบนเว็บไซต ์→ เป็นผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ → แปลข่าวต่างประเทศ → ค้นหาข่าวที่มีข้อมูลผิดพลาดเกี่ยวกับประเทศเกาหลี → ส่งจดหมายไมตรีจิตไปยังสำนักพิมพ์ต่างประเทศ → ส่งจดหมายขอความร่วมมือไปยังองค์กรต่างประเทศ → ส่งจดหมายแลกเปลี่ยนไปยังโรงเรียนในต่างประเทศ → ส่งจดหมายคัดค้าน → รวมคนเกาหลีในต่างแดนให้เป็นหนึ่ง → ทำฝันของ VANK ให้เป็นจริง → ทำฝันของ เกาหลีให้เป็นจริง


แผ่กิ่งก้านสาขา
กิจกรรมต่างๆของทูตไซเบอร์ของ VANK เป็นจุดสำคัญในการแผ่กิ่งก้านสาขา ตั้งแต่เด็กไปจนถึงคนแก่ ผู้คนหลากหลายวัยกำลังทำกิจกรรมของ VANK คนหนุ่มสาวสัมผัสกับวัฒนธรรมที่รุนแรงและลามกอนาจารในโลกไซเบอร์และเผชิญหน้าบททดสอบนรกนี้ อย่างไรก็ตาม หลายคนสนใจอย่างจริงจังในกิจกรรมของ VANK ตั้งแต่ได้สัมผัสกับบทเรียนที่แท้จริงจากการสร้างมิตรภาพกับชาวต่างชาติขณะที่ประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลี

ประจวบเหมาะกับชาวเกาหลีหลายคนกังวลเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์เกาหลีของชาวญี่ปุ่นในตำราเรียน ดังนั้นชาวเกาหลีหลายคนจึงกระตือรือร้นที่จะมามีส่วนร่วมกับ “โครงการหลัก 9 โครงการของ VANK เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลีในทางที่ถูกต้อง”

การฝึกอบรมชาวเกาหลีทั้งหมดให้เป็นทูตไซเบอร์:
มุ่งเน้นที่การปลูกฝังทูตไซเบอร์โดยจัดตั้งสมาคมใหญ่ๆ ขึ้นมา 10,000 สมาคมทั่วประเทศทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและระดับ อุดมศึกษา วิสัยทัศน์ของ VANK จะกลายเป็นวิสัยทัศน์ของชาวเกาหลีทุกคน

การเป็นเพื่อนทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์กับเพื่อนต่างชาติ:
เป้าหมายคือเยาวชนคนหนุ่มสาวชาวเกาหลีที่มี ความรู้ ความสามารถด้านอินเตอร์เน็ตเพื่อมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่คล่องขึ้นและขยายองค์ความรู้โดยการ สร้างมิตรภาพใหม่กับเพื่อนชาวต่างชาติผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิคส์

แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่บิดเบือนให้ถูกต้อง: ตำราเรียนต่างประเทศที่มีเนื้อหาบิดเบือนเกี่ยวกับ ประเทศเกาหลีกำลังเผยแพร่ไปทั่วอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วหลังจากที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อหลายปีก่อน โครงการนี้มีขึ้นเพื่อยุติการเผยแพร่และแก้ไขข้อมูลที่บิดเบือนให้ถูกต้องอีกด้วย

จัดตั้งเครือข่ายประสานงานระหว่างประเทศ:
สร้างหน้าต่างที่สามารถส่งข้อมูลใหม่ๆและหลากหลายเกี่ยวกับ ประเทศเกาหลีในทางที่เกิดผลและยั่งยืนโดยประสานงานกับสมาคมต่างชาติ

สร้างฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลี:
หวังที่จะให้ต่างชาติได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ประเทศเกาหลีโดยสะดวกแก่การรวบรวมหรือค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี ประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตของชาวเกาหลีที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งหมดให้เป็นระบบและเป็นเครือข่าย

เครือข่ายสำหรับชาวเกาหลีในต่างแดน:
เป็นเครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยประกอบด้วยสมาคมนักเรียนเกาหลี ในต่างแดน เยาวชนเกาหลีในต่างแดนและ ชาวเกาหลีที่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากครอบครัวชาวต่างชาติและ จัดตั้งชุมชนที่รวมเอาชาวเกาหลี 6.5 ล้านคนมาอยู่ร่วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้อง

หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและ PRKOREA TIMES:
ทูตไซเบอร์ของเรามีส่วนร่วมในการจัดทำ PRKOREA TIMES โดยมีเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติมาที่ต้องการมาเที่ยวเกาหลีหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลี


ผลิใบ
ใบที่สมบูรณ์เป็นผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของ VANK ตราบเท่าที่เรายังคงเชื่อใน “ความคิดเรื่องเมล็ดพันธุ์ มัสตาร์ด” เราจะสานฝันและวิสัยทัศน์ของเราให้เป็นจริงได้ VANKช่วยให้คนเกาหลีเชื่อใน “ความคิดเรื่อง เมล็ดพันธุ์มัสตาร์ด” และเป็นพยานผู้สามารถแสดงให้เห็นถึงปาฏิหาริย์ของเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ดด้อย่างแท้จริง เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศเกาหลี

เกาหลีที่กำลังเปลี่ยนแปลง:
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศเกาหลีของ VANK ที่มีเป้าหมายเป็น ชาวต่างชาติกว่า 6, 000 ล้านคน กำลังยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีอย่างแท้จริง เพื่อประชาสัมพันธ์เกาหลี ไปทั่วโลก สิ่งที่ชาวเกาหลีต้องการอย่างแรกสุดคือข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่ถูกต้องและ แก้ไขข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและเข้าใจผิด

เยาวชนเกาหลีกำลังเปลี่ยนแปลง:
เยาวชนเกาหลีส่วนใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมสื่อออนไลน์ที่รุนแรงและลามกอนาจารกำลังต่อสู้กับสิ่ง มัวเมาเพื่อให้เกิดการแบ่งปันวิสัยทัศน์และมิตรภาพร่วมกันกับเพื่อนต่างชาติผ่านกิจกรรมของ VANK ท้ายสุด เรามีมุมมองที่สดใสและสวยงามว่าโลกเป็นสถานที่ที่สวยงาม ไม่มีการแบ่งแยกสีผิวหรือภาษา

หนุ่มสาวชาวเกาหลีกำลังเปลี่ยนไป:
คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนโดยปราศจากจุดมุ่งหมายในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาอันเน่าเฟะ เริ่มหันมาศึกษาด้วยตนเองหลังจากได้เห็นกิจกรรมต่างๆของคนหนุ่มสาวชาว VANK คนหนุ่มสาวหลายคนตั้งใจ เรียนมากขึ้นเพื่อจะได้แนะนำประเทศเกาหลีให้เพื่อนๆชาวต่างชาติได้รู้จัก พวกเขาสนใจในประเทศของเพื่อนๆ ของพวกเขามากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น นี่หมายความว่าคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่สมัครใจที่จะเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวเอง

ท้ายสุด หนุ่มเกาหลีกำลังเปลี่ยนแปลง:
กิจกรรมต่างๆของ VANK ทำให้หนุ่มๆชาวเกาหลีหลายคนเปลี่ยนใจ จากผู้ที่ต้องการจะอพยพย้ายถิ่นฐานไปนอกประเทศเพราะหมดสิ้นความหวัง หนุ่มๆชาวเกาหลีเหล่านั้นเปลี่ยนใจ มารักประเทศเกาหลีมากขึ้นหลังจากตระหนักว่าประเทศจะได้รับการปฏิบัติจากชาวต่างชาติเหมือนกับที่คนใน ประเทศปฏิบัติต่อประเทศของเขาเอง นี่หมายความว่าพวกเขาจะทำงานหนักเพื่อให้ประเทศเกาหลีกลายเป็น ประเทศที่รุ่งเรืองและยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น


แหล่งพักพิงของนก
ต้นไม้ที่อุดมไปด้วยกิ่งก้านสาขาและใบจะเป็นแหล่งพักพิงของนกได้จำนวนมากมาย ไม่แปลกใจเลยว่ายิ่งต้นไม้ ใหญ่ขึ้น นกยิ่งมาอยู่มากขึ้น VANK จะพยายามสุดความสามารถเพื่อให้เรากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อุดมไปด้วยกิ่ง ก้านและใบเพื่อเตรียมต้อนรับฝูงนกจำนวนมาก VANK ฝันว่าเกาหลีจะเป็นศูนย์กลางแห่งเอเชียและเป็นประตูสู่ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เป้มหมายสูงสุดของ VANK คือแบ่งปันความฝันและวิสัยทัศน์ของเราร่วมกันกับ คนทั่วโลก ด้วยสิ่งนี้ ประเทศเกาหลีจะเป็นผู้นำที่น่านับถือของโลกได้อย่างแท้จริง เมื่อเราเป็นผู้นำโลกโดยการ แบ่งปันฝันและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประเทศเกาหลีจะเป็นที่รักยิ่งของคนทั้งโลกอย่างแท้จริง การมีความสัมพันธ์ที่ดี กับทุกๆคนทั่วโลกโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามัคคีปรองดองของชาติคือวิสัยทัศน์ของ VANK เช่นเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ของประเทศเกาหลีในศตวรรษที่ 21 ความภูมิใจของประเทศเกาหลีคือ การคิดว่าเกาหลีเป็นผู้นำแห่ง เอเชียและแบ่งปันความฝันและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับคนทั้งโลก นี่คืออนาคตของ VANKและเกาหลี นี่คือฝันของ ทูตไซเบอร์ของ VANK และชาวเกาหลีทุกคน แม้ว่าเมล็ดมัสตาร์ดจะเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุดในบรรดาเมล็ดพันธุ์ ทั้งหลาย แต่กลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาในที่สุด ด้วยเหตุนี้ หากเราใส่ความตั้งใจลงไปใน การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ สักนิดเราจะสามารถทำความฝันทั้งหมด ที่แม้จะดูไกลเกินเอื้อม ให้เป็นความจริง ได้ทั้งสิ้น VANK หวังว่าการแบ่งปันความฝันและวิสัยทัศน์กับคุณทุกคนด้วย “แนวความคิดเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ด”

VANK หวังว่าการแบ่งปันความฝันและวิสัยทัศน์กับคุณทุกคนด้วย “แนวความคิดเมล็ดพันธุ์มัสตาร์ด”